Regulamin konkursu KAWKA Z SUBRINĄ

POWRÓT DO NOWOŚCI

Regulamin konkursu KAWKA Z SUBRINĄ

Dołącz do zabawy! Konkurs odbywa się na grupie FB Subrina Professional Polska!

Regulamin Konkursu

Kawka z Subriną”

(„Regulamin”)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Kawka z Subriną” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest dystrybutor marki Subrina Professional w Polsce: Polwell Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174805, NIP: 967-11-71-532, REGON: 093144028, BDO: 000004260, kapitał zakładowy 8 000 000 PLN, zwany dalej „Organizatorem” lub „Fundatorem”.
 3. Konkurs rozpoczyna się 31.07.2023 roku o godz. 09:00:00 i kończy się 15.08.2023 roku o godz. 23:59:59, (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) posiada aktywne konto na portalu Facebook (www.facebook.com) i jest członkiem grupy „Subrina Professional Polska – Edukacja” (www.facebook.com/groups/subrina.professional.polsk...) na portalu Facebook, administrowanej przez markę Subrina Professional.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 1. zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, dostępnym na stronie: www.subrinaprofessional.com/pl/nowosci („Strona”),
 2. spełnienie przez Uczestników warunków określonych w §3 ust.1 (poniżej).
 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§3

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy od dnia 31.07.2023 roku od godz. 09:00:00 do dnia 15.08.2023 roku do godz. 23:59:59, tj. w Czasie Trwania Konkursu, zamieścić komentarz pod postem konkursowym opublikowanym dnia 31.07.2023 r. o godz. 09:00 na grupie „Subrina Professional Polska – Edukacja” na portalu Facebook, a w komentarzu zawrzeć autorski, oryginalny pomysł na krótkie hasło („Hasło Konkursowe”) opisujące kawkę z Subriną, z jednoczesnym uwzględnieniem oznaczenia #kawkazsubrina w komentarzu konkursowym – zgłaszane Hasła Konkursowe muszą mieć formę pisemną.
 2. Uczestnik niniejszym oświadcza, że jest autorem Hasła Konkursowego i że nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich oraz dóbr osób trzecich. W przypadku, gdy nadesłane Zgłoszenie stanowi utwór, Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do niego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie wielokrotnie.
 4. Zgłoszenie Hasła Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i zgodą na publikację loginu oraz Hasła Konkursowego na stronie www.subrinaprofessional.com/pl oraz w mediach społecznościowych marki Subrina Professional.
 5. Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień Regulaminu są nieważne i nie będą brane pod uwagę przez Organizatora Konkursu.

§4

Nagrody i Zwycięzcy

 1. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są:
 1. Dla każdego Uczestnika konkursu, który zamieści Komentarz Konkursowy zgodnie z niniejszym regulaminem: zestawy kosmetyków marki Subrina Professional, o wartości rynkowej brutto 83,80 zł. Każdy zestaw kosmetyków jest identyczny i zawiera:

Subrina szampon Colour do włosów farbowanych 250 ml

37,90 zł

Subrina odżywka Colour do włosów farbowanych 250 ml

45,90 zł 1. Dla 3 Uczestników Konkursu (Zwycięzców Głównych), których Hasła Konkursowe zostaną wybrane do zamieszczenia na kubkach reklamowych marki Subrina Professional: zestaw 6 kubków porcelanowych i 1 kubka termicznego z linii „Kawka z Subriną”, z których 3 kubki porcelanowe będą zawierały nadruk zwycięskich Haseł Konkursowych, o wartości rynkowej brutto 369,30 zł. Każdy zestaw kubków jest identyczny i zawiera:

Kubek porcelanowy „Kawka z Subriną” x 6 szt.

299,40 zł

Kubek termiczny „Kawka z Subriną” x 1 szt.

69,90 zł 1. Zwycięzcami Konkursu, którzy otrzymają zestaw 6 kubków porcelanowych i 1 kubek termiczny zostanie 3 Uczestników, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone niniejszym Regulaminem, oraz których Hasła Konkursowe zostaną ocenione przez Organizatora Konkursu i Fundatora jako najciekawsze i najbardziej kreatywne.
 2. Zwycięzcy Główni Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w poście zamieszczonym dnia 29.09.2023 roku na grupie „Subrina Professional Polska – Edukacja” marki Subrina Professional na portalu Facebook (www.facebook.com/groups/subrina.professional.polsk...), w którym to zostaną przedstawione Hasła Konkursowe Zwycięzców Głównych Konkursu.
 3. W poście ogłaszającym wyniki Konkursu, Zwycięzcy Główni oraz Uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o podanie niezbędnych danych osobowych i adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda, poprzez kontakt z Organizatorem w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 4. Zastrzega się, że Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

§5

Wydanie Nagród

Nagrody zostaną wysłane wyłącznie do tych Laureatów, którzy przekażą Organizatorowi niezbędne dane do wysyłki. Nagrody nadane zostaną przesyłką kurierską na wskazany przez Zwycięzców adres – nie później niż dnia 9.10.2023 roku. Przesyłka zostanie dostarczona do Zwycięzców Konkursu zgodnie z przewidywanym czasem dostawy określonym przez firmę kurierską, za pośrednictwem której zostały wysłane Nagrody. Organizator Konkursu i Fundator nagród nie odpowiadają za opóźnienia w dostawie przesyłki zawinione przez firmę kurierską.

§6

Zasady Postępowania Reklamacyjnego

1. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej przesłane na adres: Polwell Sp. z o.o, ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko, wraz z dokładnym adresem Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji oraz jej uzasadnienie i podpis.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni liczonych od dnia ich otrzymania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

§7

Dane osobowe

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i będzie je przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, kontaktowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym także w sprawach składanych reklamacji, wyborem i ogłoszeniem Laureatów, wydawaniem Nagród oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: subrina@falelokikoki.pl.
 3. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem, w tym podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora, wyłącznie w celu realizacji Konkursu (np. dostawcom usług technicznych, firmom kurierskim).
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
 1. zgłoszenia udziału i przeprowadzenia Konkursu (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. F RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”,
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 3. dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 1. czas organizacji Konkursu,
 2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 3. czas po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją wydarzenia,
 4. czas do momentu wycofania zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu, Uczestnikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, 1. prawo do sprostowania danych osobowych,
 2. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 3. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. W celu realizacji powyższych praw, Uczestnik Konkursu może przesłać stosowny wniosek w formie pisemnej na adres: Polwell Sp. z o.o., ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną na adres e-mail: subrina@falelokikoki.pl.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej: www.subrinaprofessional.com/pl/nowosci.
 3. Wszystkie Nagrody przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody, ani ekwiwalent pieniężny.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w Zgłoszeniach do Konkursu, wynikające z technologii urządzeń i sieci teleinformatycznych.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych, powszechnie obowiązujących ustaw.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2023 roku.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.