Regulamin konkursu REFRESH CHALLENGE

POWRÓT DO NOWOŚCI

Regulamin konkursu REFRESH CHALLENGE

Dołącz do zabawy! Konkurs odbywa się na grupie FB Subrina Professional Polska!

Regulamin Konkursu

Refresh Challenge

(„Regulamin”)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Refresh Challenge” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest dystrybutor marki Subrina Professional w Polsce: Polwell Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174805, NIP: 967-11-71-532, REGON: 093144028, BDO: 000004260, kapitał zakładowy 8 000 000 PLN, zwany dalej „Organizatorem” lub „Fundatorem”.
 3. Konkurs rozpoczyna się 22 kwietnia roku o godz. 09:00:00 i kończy się 5 maja roku o godz. 23:59:59, (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
  która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) każdy uczestnik powinien prowadzić działalność gospodarczą,
  c) posiada aktywne konto na portalu Facebook (www.facebook.com) i jest członkiem grupy „Subrina Professional Polska – Edukacja” (www.facebook.com/groups/subrina.professional.polska.edukacja) na portalu Facebook, administrowanej przez markę Subrina Professional.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a) zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, dostępnym na stronie: www.subrinaprofessional.com/pl/nowosci („Strona”),
  b) spełnienie przez Uczestników warunków określonych w §3 ust.1 (poniżej).
  3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§3

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy od 22 kwietnia roku o godz. 09:00:00 i kończy się 5 maja roku o godz. 23:59:59,tj. w Czasie Trwania Konkursu, zamieścić komentarz ze zdjęciem pod postem konkursowym opublikowanym dnia 22 kwietnia roku o godz. 09:00:00 na grupie „Subrina Professional Polska – Edukacja” na portalu Facebook z jednoczesnym uwzględnieniem oznaczenia #subrinarefresh w komentarzu konkursowym. Na zdjęciu („Zdjęcie Konkursowe”) zamieszczonym w komentarzu musi znajdować się metamorfoza koloru włosów wykonana dowolnymi maskami Refresh Subrina Professional. Zdjęcie nie musi przedstawiać całej twarzy modelki/modela, wystarczy, gdy na zdjęciu zostaną zaprezentowane włosy po koloryzacji maską Refresh.
 2. Uczestnik niniejszym oświadcza, że jest autorem Zdjęcia Konkursowego i że nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich oraz dóbr osób trzecich. W przypadku, gdy nadesłane Zgłoszenie stanowi utwór, Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do niego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie wielokrotnie.
 4. Zgłoszenie Zdjęcia Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i zgodą na publikację loginu, z portalu Facebook na stronie www.subrinaprofessional.com/pl oraz w mediach społecznościowych marki Subrina Professional.
 5. Zgłoszenia naruszające którekolwiek z postanowień Regulaminu są nieważne i nie będą brane pod uwagę przez Organizatora Konkursu.

§4

Nagrody i Zwycięzcy

 1. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są:

Vouchery uprawniające do otrzymania 200,00 złotych brutto zniżki na całe zakupy produktów marki Subrina Professional na stronie falelokikoki.pl. Każdy kod rabatowy jest ważny do 30 czerwca 2024 i można go wykorzystać tylko raz na zakup produktów marki Subrina Professional. Podczas składania zamówienia należy wpisać kod w polu „Kupon promocyjny”, który każdy z 3 Uczestników Konkursu (Zwycięzców Konkursu) otrzyma na maila, po ogłoszeniu wyników konkursu

Każdy z 3 Uczestników Konkursu (Zwycięzców Konkursu), których Zdjęcia Konkursowe zostaną wybrane jako najciekawsze otrzyma Nagrodę w postaci jednego kodu rabatowego (voucher).

Publikacja prac Zwycięzców na social mediach Subrina Professional Polska.

 1. Zwycięzcami Konkursu, którzy otrzymają Vouchery uprawniające do otrzymania 200,00 złotych brutto zniżki na całe zakupy produktów marki Subrina Professional na stronie falelokikoki.pl zostanie 3 Uczestników, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone niniejszym Regulaminem, oraz których Zdjęcia Konkursowe zostaną ocenione przez Organizatora Konkursu i Fundatora jako najciekawsze.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w poście zamieszczonym dnia 6 maja roku o godz. 09:00:00 na grupie „Subrina Professional Polska – Edukacja” marki Subrina Professional na portalu Facebook (www.facebook.com/groups/subrina.professional.polsk...), w którym to zostaną przedstawione Hasła Konkursowe Zwycięzców Głównych Konkursu.
 3. W poście ogłaszającym wyniki Konkursu, Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wysłaniu Nagrody ( w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 4. Zastrzega się, że Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

§5

Wydanie Nagród

Nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.


§5

Zasady Postępowania Reklamacyjnego

1. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej przesłane na adres: Polwell Sp. z o.o, ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko, wraz z dokładnym adresem Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji oraz jej uzasadnienie i podpis.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni liczonych od dnia ich otrzymania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

§6

Dane osobowe

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i będzie je przetwarzał w celu przeprowadzenia Konkursu, kontaktowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym także w sprawach składanych reklamacji, wyborem i ogłoszeniem Laureatów, wydawaniem Nagród oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: subrina@falelokikoki.pl.
 3. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem, w tym podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora, wyłącznie w celu realizacji Konkursu (np. dostawcom usług technicznych, firmom kurierskim).
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
 1. zgłoszenia udziału i przeprowadzenia Konkursu (podstawa prawna- art. 6 ust.1 lit. F RODO) „prawnie uzasadniony interes Administratora”,
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 3. dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
  W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 1. czas organizacji Konkursu,
 2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 3. czas po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją wydarzenia,
 4. czas do momentu wycofania zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu, Uczestnikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, 1. prawo do sprostowania danych osobowych,
 2. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 3. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. W celu realizacji powyższych praw, Uczestnik Konkursu może przesłać stosowny wniosek w formie pisemnej na adres: Polwell Sp. z o.o., ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną na adres e-mail: subrina@falelokikoki.pl.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej: www.subrinaprofessional.com/pl/nowosci.
 3. Wszystkie Nagrody przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody, ani ekwiwalent pieniężny.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w Zgłoszeniach do Konkursu, wynikające z technologii urządzeń i sieci teleinformatycznych.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych, powszechnie obowiązujących ustaw.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22kwietnia 2024 roku.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.